Sprache Deutsch Sprache Estnisch
Estland Wappen
Teade andmekaitse asjus


Üldine viide ja kohustuslik info
Vastutava ametikoha nimetamine

Selle kodulehe andmetöötluse eest vastutab:

Eesti Vabariigi aukonsulaat Saksimaal, Tüüringis ja Saksi-Anhaltis
Mark Aretz
August-Bebel-Strasse 58
04275 Leipzig

Vastutav andmetöötleja otsustab ise või koos teistega isikuandmete töötluse eesmärkide ja meetmete üle.

Teie nõusoleku tagasivõtmine andmetöötluse küsimuses

Mõned andmetöötluse meetmed on võimalikud vaid koos Teie selgesõnalise nõusolekuga. Teie poolt antud loa andmete töötlemiseks saate igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmiseks piisab vabas vormis ekirjast. Tagasivõtmine ei puuduta kuni tagasivõtmiseni teostatud andmetöötluse õiguspärasust.

Õigus kaebuseks vastavas järelvalveasutuses

Asjasse puutuvana on teil õigus andmetöötlust puudutava väärteo puhul õigus kaebuseks vastavale järelvalveorganile. Vastav järelvalveorgan andmetöötlust puudutavates küsimustes on selle liidumaa andmetöötlusvolinik, millises paikneb meie asutus. Järgnev link sisaldab andmetöötlusvolinike nimekirja ja nende kontaktandmeid: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Õigus andmete edastamisele

Teil on õigus lasta endale või kolmandatele isikutele välja anda neid andmeid, mida me teie nõusolekul või lepingu täitmisel automatiseeritult töötleme. See toimub masinloetavas formaadis. Kui te nõuate andmete otsest edasiandmist teistele vastutavatele, toimub see vaid siis, kui see on tehniliselt teostatav.

Õigus teavitamisele, parandamisele, tõkestamisele ja kustutamisele.

Teil on kehtivate seaduste raames igal ajal õigus tasuta teavitusele Teie salvestatud isikuandmete, andmete päritolu, nende saajate ja andmetöötluse eesmärgi kohta ning õigus nende andmete parandamisele, tõkestamisele või kustutamisele. Nendes ja ka teistes isikuandmeid puudutavates küsimustes võite impressumis märgitud kontaktandmeid kasutades igal ajal meie poole pöörduda.

Andmekaitsevolinik

Me oleme määranud andmekaitsevoliniku.
Mark Aretz
August-Bebel-Strasse 58
04275 Leipzig

Telefon: +49 341 30690104
E-Mail: honorarkonsul-estland@aretz-leipzig.de
Avaleth
Aukonsul Esindus
Auskonsul
Teenused
Kontakt
Koholepääs
Impressum